ارزش طول عمر مشتری ( Customer Lifetime Value ) - جادوبی