تعداد درخواست رسیدگی نشده ( Ticket Backlog ) - جادوبی