شیوه بصری‌سازی:

در زیر چند نمونه از چگونگی نمایش تعداد درخواست های متداول پشتیبانی را در داشبوردهای پشتیبانی مشتری مشاهده می کنید.