تعداد مکالمه هر پشتیبان با مشتری ( Conversations Per Teammate ) - جادوبی