حجم درخواست های پشتیبانی ( Ticket Volume ) - جادوبی