نشست به تفکیک نوع دستگاه ( Sessions by Device Type ) - جادوبی