نرخ تبدیل سرنخ فروش ( Lead Conversion Rate ) - جادوبی | گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه ای