نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate ) - جادوبی | گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه ای