نرخ ناخالص رویگردانی درامد مکرر ماهانه (Gross MRR Churn Rate) - جادوبی | گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه ای