نسبت نمایش به درخواست پشتیبانی ( Ratio of Views vs Tickets submitted ) - جادوبی