نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) - جادوبی | گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه ای