دولت ها و تصمیم گیری برمبنای تحلیل کلان‌ داده‌ - جادوبی