وارد کردن اطلاعات یک فایل به عنوان یک منبع داده جدید - جادوبی