دانشنامه

جادوبی دانشنامه

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ تبدیل سرنخ فروش ( Lead Conversion Rate )

نرخ تبدیل سرنخ فروش ( Lead Conversion Rate ) چیست؟ این شاخص مقدار سرنخ فروشی پس از عبور از قیف فروش شما به مشتری تبدیل شده اند را اندازه گیری می کند. این شاخص بینش خوبی در مورد مفید بودن فعالیت های تیم بازاریابی و ...

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep )

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep ) چیست ؟ این شاخص تعداد کل کارها یا فعالیت هایی که یک نماینده فروش در یک دوره ی زمانی مشخص تکمیل می کند را اندازه گیری می کند. این فعالیت ها می تواند شامل تماس های تلفنی ...

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length ) چیست ؟ متوسط زمانی که طول می کشد تا نمایندگان شما به یک قرارداد فروش دست یابند را میانگین زمان چرخه فروش می گویند. به عبارت ساده تر این شاخص فاصله ی زمانی بین ...

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score )

تعریف نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) : این شاخص، روشی برای اندازه‌گیری میزان تمایل کارمندان به محل کار و پیشنهاد آن‌ها به دوستان و آشنایان برای استخدام در محل کارشان می باشد. نحوه محاسبه نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) : در این شاخص از کامندان این ...

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate )

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate ) : برای اغلب متقاضیان کار، فرآیند استخدام با تکمیل فرم درخواست کار آنلاین شما آغاز خواهد شد. این شاخص به شما می گوید که چه تعداد از متقاضیان کار، فرآیند استخدام را تا انتها پیش می ...

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio )

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio ) : این شاخص نشان می دهد که چه تعداد از متقاضیان استخدام از یک مرحله از فرایند استخدام به مرحله دیگر عبور می کنند. معمولا برای اندازه گیری میزان استخدام داوطلبان از تعداد کل فرم ...

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire )

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire ) : استخدام هر فرد جدید برای کسب و کارتان چقدر هزینه به دنبال دارد. نحوه ی محاسبه هزینه هر استخدام ( Cost per Hire ) : به منظور پیگیری شاخص هزینه هر استخدام ، شما باید ...

منبع هر استحدام ( Source of Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

منبع هر استخدام ( Source of Hire )

منبع هر استخدام ( Source of Hire ) چیست ؟ این شاخص نشان می دهد که کاندیدای شما از کدام منبع استخدام معرفی و جذب شده است. شما می توانید اثربخشی هر مرحله از استخدام را مانند : فرم تقاضای کار، مصاحبه، پیشنهاد و … ...

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate )

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate ) چیست ؟ این شاخص بازدهی کارمندان استخدامی جدید را مورد ارزیابی قرار می دهد و میزان ترک کار استخدامی های جدید را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. برخی ...

زمان پر کردن ( Time to Fill )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

زمان پر کردن ( Time to Fill )

زمان پر کردن ( Time to Fill )  چیست ؟ این شاخص مقدار زمان لازم برای پر کردن موقعیت کاری در یک شرکت و یا سازمان را اندازه گیری می کند. نحوه ی محاسبه زمان پر کردن ( Time to Fill ) ...

هزینه های آموزشی ( training expenses )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

هزینه های آموزشی ( training expenses )

هزینه های آموزشی ( training expenses ) چیست ؟ این معیار ، هزینه های آموزشی شما را پیگیری می کند. نحوه ی محاسبه هزینه های آموزشی ( training expenses ) : همچنین شما می توانید میزان بودجه آموزشی شرکت خود را با استفاده از ...

میزان تحقق اهداف خطوط فروش ( Pipeline Volume vs Goal )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

میزان تحقق اهداف خطوط فروش ( Pipeline Volume vs Goal )

میزان تحقق اهداف خطوط فروش ( Pipeline Volume vs Goal ) چیست ؟ این شاخص به مقایسه هدف فروش خطوط مختلف با میزان فروش بدست آمده در هر خط می پردازد. این یک شاخص پیچیده است که ترکیبی از معیارهای دیگر فروش می باشد. ...