شیوه بصری‌سازی:

در زیر چند نمونه از چگونگی نمایش تعداد درخواست‌های متداول پشتیبانی را در داشبوردهای پشتیبانی مشتری مشاهده می کنید.

شاخص تعداد درخواست های متداول