مجموع بودجه آموزشی / مجموع هزینه های آموزشی = بودجه آموزشی