چیدمان جدید داشبوردها، متغیرها، تنظیمات جدید جدول‌ها و بیشتر - جادوبی | گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه ای