بصری سازی اطلاعات با توجه به نوع تحلیل

جادوبی مجله جادوبی بصری سازی اطلاعات با توجه به نوع تحلیل
بصری سازی اطلاعات

بصری سازی داشبورد مدیریتی مجله جادوبی هوش تجاری

در هنگام انتخاب نمودار مناسب جهت بصری سازی اطلاعات، نوع تحلیل هایی را که افراد به آن نیاز دارند می بایست شناسایی شده و مورد توجه قرار بگیرد. این کار کمک خواهد کرد پیام هایی که غالبا در میان اطلاعات پنهان هستند به بهترین نحو در اختیار تصمیم گیرنده قرار بگیرد. رایج ترین انواع تحلیل ها شامل موارد زیر می شوند:

تجزیه و تحلیل های مقایسه ای

تجزیه و تحلیل های سری های زمانی یا روند

تجزیه و تحلیل های نسبت ها

تجزیه و تحلیل های همبستگی

اطلاعات جغرافیایی

تجزیه و تحلیل های پراکندگی


تجزیه و تحلیل های مقایسه ای

افراد معمولا اطلاعات را مقایسه کرده و آن ها را رده بندی می ­کنند. برای مثال در شکل ۱ سرانه مصرف نفت بزرگترین مصرف کننده های نفت را مقایسه کرده و سپس همانطور که نشان داده شده، این کشورها را بر اساس بزرگترین مصرف کننده ها رده بندی می­ کنند. همانطور که در مثال نمایان است، نمودارهای میله ای در تجزیه و تحلیل های مقایسه ا­ی بسیار سودمند هستند؛ چرا که طول میله ها اندازه های کمّی را نشان می­دهند و می ­توان آن ها را به سادگی با یکدیگر مقایسه کرد. هنگامی که رده بندی بیشتر اهمیت دارد، دسته بندی کردن میله ها براساس اندازه به فرد این امکان را می­ دهد که سریعا ترتیب رده بندی را تعیین کند.

یک نمودار میله ای که برای مقایسه به کار می رود.
شکل ۱ – یک نمودار میله ای که برای مقایسه به کار رفته است.

بهتر است که به جای چندین رنگ، از یک رنگ برای نمایش میله ها استفاده کرد، چرا که در این صورت تخمین تفاوت اندازه ی میله ها ساده تر است. میله های افقی برای هر تعداد موضوع کارساز هستند. میله های عمودی برای کمتر از ۱۲ موضوع به کار می ­آیند.

بررسی گرایش ها در گذر زمان، مانند بررسی فروش یا تغییر سلایق مردم، یکی از فعالیت های متداول تحلیلی است. معمولا جزییات اطلاعات به دست آمده از این بررسی ها، از طریق برخی شیوه های مجزاسازی، مانند دسته بندی محصولات یا درآمد فرد، مشخص شده و دسته بندی می­ شوند.

بهترین روش بصری سازی در تجزیه و تحلیل سری های زمانی، نمودارهای خطی، ناحیه ای یا میله ای هستند. نمودارهای میله ای برای نمایش اطلاعات دسته بندی شده بسیار مفید هستند، زیرا همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، با گذشت زمان می ­توانند تغییر کنند. در هر یک از بخش ها، هم گرایش ها و هم تفاوت های مربوط به آن ها به سادگی مشخص می­ شوند. اغلب، استفاده از رنگ یا خطوط مختلف، کارآمدی آن ها را افزایش می­ دهد.

بررسی روند با استفاده از نمودار میله ای
شکل ۲ – بررسی روند با استفاده از نمودار میله ای

اگر فردی که از نمودارها استفاده می­ کند علاوه بر بخش های فردی، به بررسی کلی روند کار نیز علاقه داشته باشد، نمودارهای خطی بیشتر از نمودارهای میله ای برایش کاربرد خواهند داشت. شکل ۳ نشان می­ دهد که چگونه با استفاده از نمودارهای ناحیه ای، میزان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف را می توان نمایش داد.

نمودارهای مساحتی (خطی) برای بررسی روند
شکل ۳ – نمودارهای مساحتی (خطی) برای بررسی روند

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، نمودارهای میله ای هنگامی مفید هستند که تنها چند بخش برای بررسی وجود داشته باشند یا هر یک از دوره های زمانی مجزا بوده و مانند نمودارهای خطی، افراد علاقه ای به مشاهده­ ی نمودار روند انجام کار نداشته باشند.

در نمودارهای روند انجام کار، زمان به صورت افقی و بر روی محور X ها و میزان کار بر روی محور Yها نمایش داده می­ شوند.

تجزیه و تحلیل های نسبت ها

در این تجزیه و تحلیل ها، درصد میزان مشارکت هر بخش با کل مجموعه مشخص شده است. رایج ترین بصری سازی که به این منظور به کار رفته است، نمودارهای کیکی هستند، اما این نمودارها تنها مواقعی مفید هستند که تعداد کمی عنصر برای نمایش دادن وجود داشته باشند، برای مثال سه یا چهار عنصر(مانند شکل ۴). هنگامی که بخش های زیادی وجود داشته باشند، مقایسه­ ی بخش های مرتبط با یکدیگر بسیار دشوار است، به خصوص هنگامی که این بخش ها در مجاورت یکدیگر قرار نداشته باشند. در صورت افزایش تعداد بخش ها، از دیگر روش های بصری سازی استفاده کنید.

نمودارهای میله ای که در آ ن ها طول همه­ ی میله ها یکسان بوده و اندازه ­ی هر بخش با توجه به درصد مشخص می­ شود، می­ توانند در مقایسه با نمودارهای دایره ای، تعداد بیشتری از بخش ها را نمایش دهند (شکل ۵). بصری سازیِ ارجح در تجزیه و تحلیل های مشارکتی، نقشه های حرارتی هستند، چرا که می­ توانند تعداد زیادی از بخش ها را با یکدیگر تطبیق دهند، به ویژه هنگامی که برای افزایش کارایی آن ها از رنگ ها نیز استفاده شده باشد.

شکل 4 - نمودار دایره ای برای تجزیه و تحلیل مشارکتی
شکل ۴ – نمودار کیکی برای تجزیه و تحلیل مشارکتی
شکل 5 - نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل مشارکتی
شکل ۵ – نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل مشارکتی

تجزیه و تحلیل های همبستگی

هنگامی که بخواهیم به افراد کمک کنیم روابط محتمل میان مقادیر مختلف را شناسایی کنند، بصری سازی ها با استفاده از تجزیه و تحلیل های همبستگی استفاده می کنیم. نمودارهای پراکندگی (اسکتر – scatter) در تجزیه و تحلیل همبستگی بسیار موثر هستند (شکل ۶) . در نمودارهای پراکندگی برای نمایش تنوع موجود در مقادیر کمّی، می توانیم از رنگ ها و اندازه های مختلف استفاده کنیم. همچنین برخی اوقات ترکیب نمودارهای میله ای و خطی در انجام تجزیه و تحلیل همبستگی موثر هستند، بخصوص هنگامی که برای شناسایی این همبستگی ها، از تجزیه و تحلیل های روندی نیز استفاده شود (شکل ۷). با این وجود باید مراقب باشید، چرا که روابط بالقوه و محتمل، تضمین کننده همبستگی نیستند.

شکل 6 - بررسی همبستگی با استفاده از نمودار اسکاتر
شکل ۶ – بررسی همبستگی با استفاده از نمودار اسکتر
شکل 7 - بررسی همبستگی با استفاده از نمودار میله ای-خطی
شکل ۷ – بررسی همبستگی با استفاده از نمودار میله ای-خطی

اطلاعات جغرافیایی

یکی از مفیدترین شیوه ها در بصری سازی اطلاعات مکانی، استفاده از نقشه است. برای مثال، بررسی میزان فروش در محل زندگی مشتریان یا مکان خرده فروشی ها که محصول در آنجا خریداری شده، می­ تواند مثال خوبی از چگونگی کارایی نقشه ها در مشخص کردن نحوه ­ی پراکندگی فروش یا پراکندگی بازدید وب سایت باشد.

برای نمونه شکل ۸ را ببینید. معمولا استفاده از یک نمودار اضافی، مانند نمودار خطی که روند انجام کار را نمایش می ­دهد یا نمودار کیکی که جزییات نقاط روی نقشه ها را نشان می ده، در ارائه اطلاعات بیشتر به تصمیم گیرنده مفید هستند.

شکل 8 - بررسی ترافیک وبسایت بر اساس کشورها و با استفاده از نمودار دایره ای
شکل ۸ – بررسی ترافیک وبسایت بر اساس کشورها و با استفاده از نمودار کیکی

تجزیه و تحلیل های پراکندگی

این نوع تجزیه و تحلیل، میزان پراکندگی داده ها را بررسی می­ کنند. برای مثال، زمان مکالمه­ ی مراکز تلفنی با توجه به مدت زمان میانگین، حداقل و حداکثر تماس ها بررسی می شود. دو تکنیک بصری سازی که در انجام تجزیه و تحلیل های پراکندگی استفاده می­ شوند، نمودار جعبه ای (شکل ۹) و هیستوگرام (نمودار ستونی شکل ۱۰) هستند. در اَشکال زیر این نمودار با مثال آورده شده است. مطابق این نمودارها، زمان صرف شده برای درمان بیماران در بیمارستان با توجه به میزان ضروری بودن و حساس بودن بیماری ذکر شده است. در این نمودارها کمترین و بیشتری زمان صرف شده برای درمان بیمارها در بیمارستان بیان شده است و میانگین مدت زمان صرف شده در بیمارستان نیز در جعبه ها آورده شده است.

شکل 9 - تجزیه و تحلیل پراکندگی با استفاده از نمودار جعبه ای
شکل ۹ – تجزیه و تحلیل پراکندگی با استفاده از نمودار جعبه ای
شکل 10 - نمودار ستونی برای تجزیه و تحلیل پراکندگی
شکل ۱۰ – نمودار ستونی برای تجزیه و تحلیل پراکندگی

مطالب پیشنهادی

برچسب ها :

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*

 logo-samandehi